Blog

Regulamin konkursu “Dom z papieru – Edycja pierwsza”

Regulamin konkursu “Dom z papieru – Edycja pierwsza”. Konkurs prowadzony jest od dnia 11 września 2021 do 27 września 2021 roku w serwisie TikTok.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Dom z papieru – Edycja pierwsza” („Konkurs”) jest Kapak sp z o.o. z siedzibą w Rybniku, ul. Lipowa 25D, NIP 642-319-33-40, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest przyrzekającym i wydającym Nagrody w Konkursie.
 3. Fundatorem Nagrody w Konkursie oraz zleceniodawcą Konkursu jest Organizator.
 4. Konkurs organizowany jest bez ograniczenia względem lokalizacji.
 5. Konkurs prowadzony jest od dnia 11 września 2021 do 27 września 2021 roku. Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać do dnia 27 września 2021 roku do godziny 8.00, a wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 października 2021 roku.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba, która w dniu zgłoszenia do Konkursu skończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz podmiotów działających na zlecenie Organizatora, jak i członkowie ich rodzin.
 3. Aby móc wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien otworzyć stronę Kapak Store umieszczoną pod adresem https://www.tiktok.com/@kapak_kartony („Strona Konkursu”), a następnie wykonać zadanie konkursowe określone w poście konkursowym opublikowanym pod tym adresem https://www.tiktok.com/@kapak_kartony („Post Konkursowy”). W tym celu koniecznie jest posiadanie konta w serwisie TikTok, korzystanie z sieci Internet oraz urządzenia pozwalającego na korzystanie z serwisu TikTok.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Zadanie konkursowe polega obserwowaniu konta Organizatora, udostępnieniu Postu Konkursowego znajomemu, który posiada zwierzę (kota) oraz oznaczeniu w komentarzu pod Postem konkursowym kont trzech znajomych (“Praca Konkursowa”).
 2. Każda osoba chcąca wziąć udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Zakazane jest też używanie wielu kont w serwisie TikTok lub profili osób trzecich w celu zgłoszenia udziału.
 3. Prace Konkursowe powinny być umieszczane w formie komentarza pod Postem Konkursowym.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszenia do Konkursu (usunięcia komentarza), jeżeli Praca Konkursowa, zamieszczone w związku z nią treści lub nazwa profilu Uczestnika Konkursu w serwisie TikTok będą naruszały prawa osób trzecich, zawierały treści sprzeczne z prawem, regulaminem Konkursu lub regulaminem serwisu TikTok, treści obraźliwe, wulgarne, erotyczne bądź treści powszechnie uznane za naganne lub niedopuszczalne. Z takich samym przyczyn Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeżeli wskazane wyżej okoliczności zostaną ustalone po rozstrzygnięciu Konkursu. W takim wypadku Organizator nie wyłania kolejnego zwycięzcy.
 5. Uczestnik wobec Organizatora ponosi odpowiedzialność za naruszenie zasad opisanych w ust. 4 powyżej.
 6. Zgłoszone Prace Konkursowe są poddane ocenie osób trzecich korzystających i posiadających konto w serwisie TikTok. Osoby trzecie oceniają kreatywność i oryginalność Prac, pozostawiając reakcję „Lubię to” do komentarza pod Postem Konkursowym fotografii Uczestnika. Reakcje „Lubię to” zostaną poddane analizie ilościowej komisji konkursowej powołanej przez Organizatora. Komisja konkursowa oceniając ilość reakcji „Lubię to”, dokona wyboru pięćdziesięciu Prac Konkursowych z największą ilość reakcji, przyznając jej autorom Nagrodę. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna.
 7. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora w dniu 27 września 2021 o godzinie 8.00 podda analizie ilościowej reakcje „Lubię to” pod Postem Konkursowym na Stronie Konkursu w celu wyłonienia 50 zwycięzców.
 8. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na Stronie Konkursu w dniu 4 października 2021 poprzez podanie nazwy profilów wyłonionych zwycięzców w serwisie TikTok.

§ 4 Nagrody

 1. Nagrodą (zwaną dalej „Nagrodą”) w Konkursie jest tekturowy domek dla kota CUBE marki Kapak Store Pets. Organizator przewidział 50 Nagród dla 50 Uczestników.
 2. W celu umożliwienia wydania Nagrody nagradzany Uczestnik Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem w wiadomości prywatnej wysłanej na profil Kapak Store w serwisie TikTok dostępny pod adresem https://www.tiktok.com/@kapak_kartony w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu, tj. do dnia 11 października 2021. W ramach tej konwersacji prowadzonej w formie wiadomości prywatnych Uczestnik powinien także:
  1. podać informacje konieczne dla doręczenia Nagrody, tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość);
  2. potwierdzić spełnienie warunków określonych w tym regulaminie;
  3. wyrazić zgodę na opublikowanie nazwy profilu Pracy Konkursowej oraz informacji o wygranej na Stronie Konkursu Organizatora pod adresem https://www.tiktok.com/@kapak_kartony (ważna i nieodwołana zgoda jest warunkiem wydania Nagrody).
 3. Na żądanie Organizatora Uczestnik powinien potwierdzić powyższe oświadczenia w formie pisemnej, w tym w oparciu o przesłany przez Organizatora wzór, w ciągu 5 dni od doręczenia wezwania (poprzez przesłanie skanu podpisanego oświadczenia lub jego oryginału na adres wskazany przez Organizatora).
 4. Prawo do odbioru Nagrody Uczestnik nabywa po spełnieniu warunków określonych w tym regulaminie. Jeżeli nagradzany Uczestnik nie spełni wszystkich warunków, jak również w przypadku, gdy okaże się, że podał nieprawdziwe dane lub dane uniemożliwiające przesłanie Nagrody, Nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora.
 5. Koszt przesyłki Nagrody pokrywa Uczestnik. Na terenie Polski koszt przesyłki wynosi 12 złotych, w Unii Europejskiej 50 złotych, natomiast w krajach poza Unią Europejską – wycena indywidualna uzależniona od danego państwa.
 6. Właścicielem Nagrody do chwili jej wydania zwycięzcy Konkursu jest Organizator.
 7. Uczestnik nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią,
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
 9. W przypadku, kiedy Uczestnik nie spełni wszystkich warunków oraz w wyniku zrzeczenia się prawa do Nagrody, Organizator przekaże Nagrody na wybrane losowo schronisko znajdujące się na terenie województwa śląskiego.

§ 5 Dane osobowe

 1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych Uczestników i zwycięzców Konkursu jest Organizator – w związku z przeprowadzeniem Konkursu, realizacją obowiązków podatkowych i przetwarzaniem danych w celach dowodowych.
 2. W związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie poprzez publikację komentarza w serwisie TikTok, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: nazwa profilu, komentarz. Dostępność do innych danych Uczestnika w serwisie TikTok jest zależna od jego ustawień prywatności i nie jest związana z udziałem w Konkursie. W związku z Konkursem przetwarzane mogą być też dane zawarte w reklamacjach oraz dane podawane przez zwycięzców Konkursu opisane w tym regulaminie.
 3. Podanie danych osobowych określonych powyżej, jak również udzielenie zgody, o której mowa w ust. 4 poniżej, ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody.
 4. Publikacja danych zwycięzcy Konkursu poza Postem Konkursowym będzie odbywać się na podstawie jego zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu udokumentowania wyrażenia zgody Organizator będzie przetwarzał dane przez okres przedawnienia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Odbiorcami danych będą również podmioty, które będą dostarczać zwycięzcom Nagrody oraz podmioty udostępniające systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
 5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników i zwycięzców Konkursu przez okres przedawnienia roszczeń oraz przez okres wymagany przepisami podatkowymi. Podstawą prawną w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz obowiązek wynikający z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).
 6. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Organizatora (w przypadku ew. roszczeń) oraz usługi księgowe i doradztwa podatkowego.
 7. Informacje pozyskane w związku z Konkursem nie będą wykorzystywane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą być składane, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem KONKURS. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika, jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 3. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 4. Zasady rozpatrywania reklamacji opisane powyżej nie wyłączają możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść tego regulaminu dostępna jest przez cały czas trwania Konkursu na Stronie Konkursu, a także – na żądanie – w siedzibie Organizatora oraz Zleceniodawcy Konkursu.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez serwis TikTok (tj. podmioty będące właścicielami serwisu społecznościowego bądź nim zarządzające) ani w żaden sposób nie jest z nim związany. Uczestnik Konkursu zwalnia serwis TikTok z odpowiedzialności w związku z prowadzeniem Konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w tym regulaminie w trakcie trwania Konkursu w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że zmiany nie naruszą praw i obowiązków nabytych przez Uczestników przed zmianą regulaminu.